Ochrana oznamovatelů v rámci skupiny EXAFIN

Společnost EXAFIN one, s.r.o., IČ: 257 10 486, sídlem Myslíkova 174/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 je součástí skupiny EXAFIN, kterou tvoří tyto společnosti:

 • EXAFIN one, s.r.o., IČO: 25710486
 • EXAFIN Invest, a.s., IČO: 28194098
 • Censeo, s.r.o., IČO: 27623041
 • Kadlec - Development, s.r.o., IČO: 27095207
 • RP Vyžlovská, s.r.o., IČO: 27174581
 • Obsido, a.s., IČO: 28195647
 • PRELICA CZ, s.r.o., IČO: 27148505
 • Trigon Hostivař, s.r.o., IČO: 24247502
 • EXAFIN otevřený podílový fond, IČO: 75160218
 • Lovosická 778, s.r.o., IČO: 05649242
 • Aviol, s.r.o. - IČO 274 38 953 
 • EXAFIN developerská, s.r.o., IČO: 08602760
 • EXAFIN plus, s.r.o., IČO: 10901850
 • EXAFIN MGA2, s.r.o. IČO: 19077220

(dále jen „skupina EXAFIN“)

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), můžete činit v případě, že jste se o jednání ve skupině EXAFIN, které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, dověděli v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro skupinu EXAFIN a/nebo subjekt ve skupině EXAFIN. To znamená kromě pracovněprávního vztahu např. i při samostatné výdělečné činnosti nebo činnosti na základě smlouvy mezi společností, skupinou EXAFIN a jejím dodavatelem.

Osoba pověřená k příjmu a zpracování oznámení
Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci společnosti a/nebo skupiny EXAFIN je v souladu se Zákonem pověřena paní Jana Moravcová (dále též „příslušná osoba“).

Způsoby podání oznámení
Oznámení ohledně možných protiprávních jednání ve společnosti (osoby ze skupiny EXAFIN) lze v souladu se Zákonem podat následujícími způsoby:

 • Elektronicky
  e-mail: oznameni@exafin.cz
 • Písemně
  dopisem s označením Ochrana oznamovatelů – k rukám Janě Moravcové zaslaným poštou na adresu:

  EXAFIN one, s.r.o.
  Myslíkova 174/23
  Nové Město, 110 00 Praha 1
 • Telefonicky
  tel.: +420 731 973 289

  Telefonní hovor bude zaznamenán, případně zajistí společnost (skupina EXAFIN) výstižný zápis z hovoru. V takovém případě dostanete možnost zápis hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.
 • Osobně
  Můžete si sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím telefonního čísla +420 731 973 289 nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu oznameni@exafin.cz Z osobního rozhovoru bude pořízen zvukový záznam, případně, nebudete-li s pořízením záznamu souhlasit, zajistí společnost (skupina EXAFIN) pořízení výstižného zápisu ze schůzky. V takovém případě dostanete možnost tento zápis zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

Oznámení můžete učinit i anonymně, nicméně v takovém případě se na oznámení nevztahují povinnosti společnosti (skupiny EXAFIN) stanovené Zákonem.

Lhůty k vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeních
Bude-li společnost (skupina EXAFIN) znát totožnost oznamovatele (kontaktní údaje), vyrozumí jej o opatřeních přijatých společností (skupinou EXAFIN) v návaznosti na přijaté oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše dvakrát, v takovém případě bude oznamovatel písemně vyrozuměn o prodloužení lhůty i jeho důvodech před uplynutím lhůty. Pokud nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo bude zjištěno, že se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích, bude společnost (skupina EXAFIN) oznamovatele o výsledcích šetření taktéž informovat.

Ochrana oznamovatele
Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k totožnosti oznamovatele, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení.
Oznamovatel má nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Zákona.

Instituce pro alternativní podání oznámení
K podání oznámení můžete využít i externí oznamovací kanál, zřízený Ministerstvem spravedlnosti - https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Praze dne 8.8.2023                                                                         
skupina EXAFIN